يك شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹
📄
در مدرسه نواب؛ «ترجمه و تحقیق تطور البحث الدلالی فی القرآن الکریم» دفاع شد