دسته‌بندی: درس‌گفتارها

نحو قرآنی

استاد مهدی رضایی مقرر علیرضا بالوئی تقابل نحو با قران ما منعه النحویون و هوا وارد فی القرآن ما وصفوه بالقلّه ما حملوه علی الضروره

ادامه مطلب »