پنل طلاب

اطلاعات هویتی

میهمان !
لازم به ذکر است:

درصورتی که اطلاعات هویتی این بخش با شما مغایرت دارد، یا گزارش ذیل با آنچه به حساب شما واریز گردیده، مطابقت ندارد، از طریق بخش ارتباط با مسئولین، موضوع اول را با واحد پشتیبانی سایت و موضوع دوم را با امور مالی مطرح نموده و حتما پیگیر باشید تا اختلالات مرتفع گردد. در غیر این صورت عواقب آن به عهده خود شما می باشد. 

گزارش پرداخت ماه پیش

گزارش هر ماه، اول ماه بعد بروزرسانی می گردد.

عنوان اطلاعات
مقادیر (ریال)
مبلغ شهریه
کسوررات: صبحانه و ناهار
کسورات: قربانی فرهنگی
کسورات: کتاب فرهنگی
کسورات: سهام صندوق خیرین
کسورات: قسط وام صندوق خیرین
کسورات: خرید کتاب درسی
دیگر کسورات فرهنگی
کسورات متفرقه
مبلغ پرداخت شده (شهریه)

گزارش پرداخت دوماه پیش

عنوان اطلاعات
مقادیر (ریال)
مبلغ شهریه
کسوررات: صبحانه و ناهار
کسورات: قربانی فرهنگی
کسورات: کتاب فرهنگی
کسورات: سهام صندوق خیرین
کسورات: قسط وام صندوق خیرین
کسورات: خرید کتاب درسی
دیگر کسورات فرهنگی
کسورات متفرقه
مبلغ پرداخت شده (شهریه)
امور آموزشی

کاربر گرامی جهت ارسال فرم وارد حساب کاربری خود شوید!

فرم درخواست وام

کاربر گرامی جهت ارسال فرم وارد حساب کاربری خود شوید!

ما قادر به پردازش پرداخت شما نیستیم. لطفا مجددا تلاش کنید.
از درخواست شما متشکریم!
شماره تأیید شما:

اطلاعات هویتی

میهمان !
لازم به ذکر است:

درصورتی که اطلاعات هویتی این بخش با شما مغایرت دارد، یا گزارش ذیل با آنچه به حساب شما واریز گردیده، مطابقت ندارد، از طریق بخش ارتباط با مسئولین، موضوع اول را با واحد پشتیبانی سایت و موضوع دوم را با امور مالی مطرح نموده و حتما پیگیر باشید تا اختلالات مرتفع گردد. در غیر این صورت عواقب آن به عهده خود شما می باشد. 

گزارش پرداخت ماه پیش

گزارش هر ماه، اول ماه بعد بروزرسانی می گردد.

عنوان اطلاعات
مقادیر (ریال)
مبلغ شهریه
کسوررات: صبحانه و ناهار
کسورات: قربانی فرهنگی
کسورات: کتاب فرهنگی
کسورات: سهام صندوق خیرین
کسورات: قسط وام صندوق خیرین
کسورات: خرید کتاب درسی
دیگر کسورات فرهنگی
کسورات متفرقه
مبلغ پرداخت شده (شهریه)

گزارش پرداخت دوماه پیش

عنوان اطلاعات
مقادیر (ریال)
مبلغ شهریه
کسوررات: صبحانه و ناهار
کسورات: قربانی فرهنگی
کسورات: کتاب فرهنگی
کسورات: سهام صندوق خیرین
کسورات: قسط وام صندوق خیرین
کسورات: خرید کتاب درسی
دیگر کسورات فرهنگی
کسورات متفرقه
مبلغ پرداخت شده (شهریه)
امور آموزشی

کاربر گرامی جهت ارسال فرم وارد حساب کاربری خود شوید!

فرم درخواست وام

کاربر گرامی جهت ارسال فرم وارد حساب کاربری خود شوید!

ما قادر به پردازش پرداخت شما نیستیم. لطفا مجددا تلاش کنید.
از درخواست شما متشکریم!
شماره تأیید شما:
متأسفانه شما دسترسی لازم برای ورود به این بخش را ندارید. فقط طلاب درحال تحصیل میتوانند به این بخش وارد شوند. درصورت مشکل می توانید با واحد پشتیبانی سایت، داخلی 203 تماس بگیرید.

پنل طلاب فارغ التحصیل

پنل اساتید ناظر

پنل اساتید

پنل پرسنل