اطلاعات شخصی

نام پدر: حسنعلی
محمد مروارید
تاریخ تولد: 1330

سوابق تحصیلی

حوزوی

دانشگاهی

مهارت های علمی

زبان های خارجی

سوابق تدریس

1
ادبیات عرب
2
منطق
3
معالم
4
اصول استنباط
5
اصول فقه مظفر
6
رسائل
7
کفایه
8
مکاسب
9
خارج فقه
10
خارج اصول

پایان نامه های راهنمایی یا مشاوره ای

جوایز علمی

کتاب ها و مقالات

تألیف یا ترجمه کتاب

مقالات چاپ شده در مجلات ISI

مقالات ارائه شده در سمینارهای بین المللی

سایر مقالات