اطلاعات شخصی

نام پدر: حسن
مهدی زمانی فرد
تاریخ تولد: 1342/01/26

سوابق تحصیلی

حوزوی

دانشگاهی

مهارت های علمی

زبان های خارجی

سوابق تدریس

1
بدایه المعارف، شرح منظومه، رسائل، مکاسب، بدایه الحکمه، نهایه الحکمه، کفایه الاصول، خارج اصول، خارج فقه، خارج تفسیر

پایان نامه های راهنمایی یا مشاوره ای

جوایز علمی

کتاب ها و مقالات

تألیف یا ترجمه کتاب

مقالات چاپ شده در مجلات ISI

مقالات ارائه شده در سمینارهای بین المللی

سایر مقالات