تبیین اصطلاحات معنا، مدلول، موضوع له، مفهوم و تاثیر متقابل آن ها در ادبیات عربی

تبیین اصطلاحات معنا، مدلول، موضوع له، مفهوم و تاثیر متقابل آن ها در ادبیات عربی