پایان نامه «ترجمه و تحقيق كتاب نظريه النقد الادبي علي رويه القرآنی»

چکیده:

یکی از راههای انتقال علم و فرهنگ در بین ملت های مسلمان و غیر مسلمان، بحث ترجمه می باشد که نقش اساسی و مهمی در رشد و شکوفایی علوم و فرهنگ ملل داشته است.

رساله حاضر ترجمه و تحقیق کتاب «نظریة النقد اللعربی رؤیة قرانیة معاصرة» نوشته دکتر محمد حسین علی الصغیر است که در موضوع نقد ادبی نگاشته شده است. این کتاب شامل سه فصل و یک خاتمه می باشد که در فصل اول آن نویسنده به بررسی تصویر هنری در اصطلاح منتقدان قدیم و جدید از جمله جاحظ، ابو هلال، عبد القاهر، احمد شایب، جابر عصفور و دیگر ادباء و منتقدین، می پردازد و اهمیت آن و مقایسه بین دو دیدگاه قدیم و جدید را نیز بیان می نماید و در نهایت تعریف جامعی را از تصویر هنری ارائه می کند. در فصل دوم، به بررسی بین لفظ و معنی از زوایای مختلف  پرداخته و اقوال و جدال منتقدین را مانند جاحظ که جانب داری از لفظ می کند و ابن قتیبه که قائل به جمع بین لفظ و معنی است و … در این زمینه بیان می کند. در فصل سوم هم به دلالت الفاظ و اقسام آن که به آوایی، اجتماعی، الهامی و حاشیه ای تقسیم می شود، پرداخته شده است و هر یک از این اقسام را به آیاتی از کلام وحی مزین و شرح می دهد. 

در این نوشتار همت بر این است که با توجه به ترجمه دقیق مباحث کتاب، تحقیقی متنی نیز در ادامه مباحث کتاب از شخصیت ها و مطالب، نگاشته شده تا راهنمایی و پیشرفت پژوهشگران این رشته موجب شود.                                                    مطالب پایان نامه طبق فهرست و مسائل کتاب در سه فصل و خاتمه نوشته شده که اول مطالب کتاب و در ادامه موضوعات تحقیقی بیان می شود.

 کلیدواژه‌ها: نقد ادبی، تصویر هنری، لفظ، معنی، عبد القاهر، دلالت،

پایان نامه «ترجمه و تحقيق كتاب نظريه النقد الادبي علي رويه القرآنی»