پایان نامه «مباحث بیانی تفسیر المیزان و تطبیق آن با مبحث بیانی تفسیر کشاف»

چکیده:

در این نوشتار در فصل اول و به عنوان کلیات، به سراغ کتبی پیرامون زندگی­نامه علامه طباطبایی و زمخشری رفته و مطالبی در این زمینه گردآوری شده و همچنین علت انتخاب این دو تفسیر و نیز مطالبی پیرامون علم بیان ذکر می­گردد. فصل دوم به شیوه­های بهره­مندی علامه در المیزان از مباحث ادبی کشاف می­پردازد و با استقراء مطالب ادبی و بیانی المیزان به میزان توجه این تفسیر شیعی به یکی از بهترین تفاسیر اهل سنت پرداخته می­شود. در فصل سوم نتایج تحقیقاتی فراگیر پیرامون مطالب بیانی المیزان ذکر می­شود؛ در این فصل تمام مجلدات المیزان بررسی شده و همه مباحث بیانی این تفسیر در حد وسع إحصاء گشته و سپس این مطالب به تفسیر کشاف عرضه شده و مشترکات این دو تفسیر در این فصل ذکر می­گردد. در فصل چهارم در ضمن ذکر مطالب بیانی این دو تفسیر، آراء این دو اندیشمند جهان اسلام با هم تطبیق داده و مقایسه و سپس به کمک کتب دسته اول بلاغی تحلیل می شود. در فصل پنجم به عنوان آخرین فصل، مجموع مطالب بیانی المیزان یکجا ذکر می­گردد.      

کلید واژه ها: طباطبایی، زمخشری، تعریض، کنابه، بیان، تلویح، مجاز.

پایان نامه «مباحث بیانی تفسیر المیزان و تطبیق آن با مبحث بیانی تفسیر کشاف»