پایان نامه «اصول دادرسی عادلانه در محکمه از منظر فقه و حقوق»

چکیده:

اصول دادرسی عادلانه که در پرتو عدالت خواهی جوامع بشری در بستر تاریخ ایجاد شده است، باعث ارتقاء نظام­های قضایی در راستای اجرای عدالت و ایحاد نظم و امنیت شده است. بدون تردید رعایت این اصول که از برخی از آنها به عنوان حق برای طرفین دعوا تعبیر شده است زمینه حفظ حقوق آحاد ملت و موجب اجرای عدالت خواهد شد. این اصول که عبارتند از: اصل برائت، اصل عدم شکنجه، اصل تساوی سلاح‌ها و حق برخورداری از وکیل، حق سکوت در بازجویی­ها و حق اعتراض به تصمیمات و آراء مقامات قضایی و.. . امروزه این اصول در حد گسترده مورد قبول حقوقدانان و قانونگذاران بوده و اساس قوانین شکلی کشورها را تشکیل می­دهد. این اصول هم می­تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی و هم در مرحله دادرسی و نیز در مرحله اجرای احکام مورد توجه قرار گیرد. در این نوشته سعی شده است با روش توصیفی_تحلیلی، اصولی که در مرحله دادرسی باید مورد توجه مقامات قضایی قرار گیرد بررسی شود. مداقه در آموزه­های جزایی اسلام و مبانی آن و نیز عنایت به قوانین داخلی ایران و همچنین مقرارت بین‌المللی، ساختار این تحقیق را تشکیل می­دهد.

کلید واژه ها: اصل برائت، اصل تساوی سلاح‌ها، اصل استقلال و بی‌طرفی، اصل علنی بودن دادرسی

پایان نامه «اصول دادرسی عادلانه در محکمه از منظر فقه و حقوق»