پایان نامه «بررسی فقهی و حقوقی نقش جنسیت در دادرسی کیفری»

چکیده:

در دین اسلام زن از جایگاه والایی برخوردار بوده و در آن زن و مرد باهم برابرند و تنها تقوا ملاک برتری آن‌ها دانسته شده است و یکی از موضوعات مهم و موردتوجه نظام کیفری و قانون اساسی جمهوری اسلامی، موضوع حفظ و رعایت حقوق زنان و مراعات تساوی بین حقوق زن و مرد و عدم تبعیض بر اساس جنسیت است. به همین دلیل قانون اساسی ضمن تأکید مستقل و خاص بر حقوق زنان، همه افراد ملت، اعم از زن و مرد را به‌طور یکسان در پناه حمایت قانون قرار داده و برابری حقوقی زن و مرد را در چارچوب مقررات اسلامی قابل‌تعریف و تفسیر دانسته است. این بدین معناست که در همه شئون زندگی ازجمله فرآیند دادرسی، زنان و مردان در جایگاه متهم و بزه دیده و گواه باید از حقوق برابر برخوردار بوده و برخورد قانون و پلیس با آن‌ها یکسان باشد. باوجود تمام موارد گفته‌شده، در حقوق کیفری اسلام تفاوت‌هایی در زمینه‌ی ادله اثبات دعوا و اجرای مجازات نسبت به زنان دیده می‌شود. در این پژوهش سعی شده که موارد تفاوت زن و مرد در زمینه ادله اثبات دعوا مانند شهادت و قسامه و نیز اجرای مجازات بررسی شود.

کلیدواژه‌ها: جنسیت- دادرسی کیفری- شهادت زن- ادله اثبات دعوا- قسامه زن.

پایان نامه «بررسی فقهی و حقوقی نقش جنسیت در دادرسی کیفری»