پایان نامه «فقه شهرسازی و نقش آن در پیشگیری از وقوع جرم»

چکیده:

شهرها با توجه به رشد و توسعه وگسترش روز افزون جمعیت آنها، می تواند بستری برای بروز ناهنجاری اجتماعی و نیز پرورش دهنده جرایم مختلف باشند و با توجه به ارتباط شهر و جرم، اتخاذ تدابیر و طراحی مناسب در شهرسازی می تواند باعث پیشگیری از جرایم مختلف  گردد.

  فقه به عنوان پایه واساس نظام اسلامی در مورد شهرسازی اوامر و دستورات سازنده ای دارد که درباب مستقلی به نام فقه شهرسازی قابل گفتگو وبررسی می باشد. شهرسازی فقهی علاوه براینکه در رشد وتعالی افراد نقش اثرگذاری خواهد داشت، می تواند در پیشگیری از جرایم نیز موثر واقع گردد.

این تحقیق سعی دارد تاثیرات فقه شهرسازی را بر پیشگیری از جرم مورد نقد وبررسی قرار دهد، البته بخاطر گستردگی موضوع ابتدا اشاره ای به کلیات فقه شهرسازی خواهیم داشت و مواردی را به صورت تفصیلی بررسی می کنیم از جمله: ساخت وساز فقهی شهر، مکان ومساحت فقهی، مساله حریم در شهرسازی سپس نقش و تاثیرات آنها را در پیشگیری از جرم مورد بررسی قرار می دهیم.

کلید واژه­ها: شهرسازی، فقه، جرم شناسی، پیشگیری از جرم، قواعد فقهی

پایان نامه «فقه شهرسازی و نقش آن در پیشگیری از وقوع جرم»