پایان نامه «بررسی دوگانه‌انگاری جوهری نزد ابن‌سینا، دکارت، و فلسفة تحلیلی معاصر»

چکیده:

دوگانه‌انگاری جوهری نفس و بدن دیدگاهی است که براساس آن ذهن و بدن دو امر جوهری و اصیل تصویر می‌شوند، دارای ماهیاتی کاملاً متمایز می‌باشند، به نوعی تعامل علّی با یکدیگر دارند، و نفس در این دیدگاه ماهیتی کاملاً غیرفیزیکی و غیرمکان‌مند است و به لحاظ متافیزیکی ممکن است نفس بدون بدن فیزیکی محقق باشد. از دوران باستان این دیدگاه طرف‌دارانی داشته و در دوران میانی نیز به بلوغ و تقریرهای نهایی خود رسیده، اشکالاتی به آن وارد شده و در دورة معاصر نیز هنوز مطرح بوده، به عنوان رقیبی جدّی برای نظریات مادی‌انگارانه در تبیین نفس و ذهن و حالات آن مطرح است. ابن‌سینا، دکارت، ریچارد سویینبرن و جان فاستر از چهره‌های مطرح و فیلسوفان نام‌آشنای طرف‌دار این نظریه می باشند.

کلیدواژه‌ها: نفس، ذهن، مسئلة نفس-بدن، دوگانه‌انگاری جوهری، دوگانه‌انگاری دکارتی، ابن‌سینا، سویینبرن، فاستر.

پایان نامه «بررسی دوگانه‌انگاری جوهری نزد ابن‌سینا، دکارت، و فلسفة تحلیلی معاصر»