پایان نامه «تأثیر فعل در رزق انسان»

چکیده:

آگاهی از ماهیت رزق و روزی انسان و این‌که تأثیر افعال انسان بر کیفیت و کمیت رزق و روزی به چه صورت هست، از دیرباز به‌عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی انسان‌ها بوده و درآیات و روایات جلوه‌ای ویژه داشته است. مسئله اساسی تحقیق این است که افعال انسان چه تأثیری بر کیفیت و کمیت رزق وی دارد؛ در منابع نقلی اعم از آیات و روایات، با تعابیر مختلف به این موضوع اشاره و پرداخته‌شده است. ضرورت تحقیق از این باب است که تبیین صحیح از زندگی دنیوی و اخروی، حل بسیاری از شبهات در مورد عدالت الهی و … درگرو تبیین و تعیین نحوه­ تأثیر افعال انسان در چگونگی رزق خویش است، ازاین‌رو باید این نحوه­ تأثیر موردبررسی و تحلیل قرار گیرد. ازنظر آیات و روایات افعال جوارحی و جوانحی انسان تأثیر مستقیمی در رزق انسان دارد. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی با مراجعه به منابع کتابخانه‌ای و استفاده از منابع دیجیتال انجام گردیده است. یافته­های پژوهش حکایت از این داردکه افعال جوارحی و جوانحی انسان در جلب و افزایش و همچنین در کاهش و قطع رزق دنیوی و عروض عذاب اخروی انسان، به نحو مقتضی تأثیرگذار هستند.

کلید واژه ها: رازقیت حق‌تعالی، رزق، انسان، فعل، اقتضاء.

پایان نامه «تأثیر فعل در رزق انسان»