پایان نامه «تصرف تكويني انسان از ديدگاه عقل و نقل»

چکیده:

یکی از مسائلی که ازگذشته های دور مورد توجّه  بوده، امکان تصرّف انسان در موجودات پیرامون خود است.

در این پایان نامه برآنیم که، نه تنها امکان تصرّف تکوینی انسان در همه اشیاء (جمادات،نباتات وحیوانات) را ثابت کنیم، بلکه می خواهیم نقش انسان را در پدید آوردن و خلق اشیاء ، با ادلّه عقلی نظیر: قاعده الواحد، سنخیت بین علّت و معلول و قاعده امکان اشرف و اخسّ و همچنین ادله نقلی نظیر: تصرفات تکوینی انبیاء و امامان و اولیاء خدا در قرآن و روایات به ثبوت برسانیم؛ از آن روکه انسان، به عنوان اشرف مخلوقات، تنها موجودی است که به مقام تعلیم اسمای الهی نائل شده است.

که مقام تعلیم اسمای الهی مقامی است که انسان رابه حقایق اکوان واشیا نایل می کند وهرفردی به مقدارسعه وجودی خود می تواندازآن بهره عینی ووجودی بگیرد و حتی قدرت تصرف تکوینی وخلق اشیا رابدست آورد واین مطلبی است که ازقرون پیشین دغدغه بشر بوده و انسانها دراین علوم غورداشته که این علوم الان به عنوان غریبه نام برده میشود اما بشرپیشین دنبال این علوم بوده اندکه دراین پایان نامه به ذکربرخی ازاین رشته های علوم درفصل آخر نام برده خواهدشد.

کلید واژه ها: انسان کامل. خلیفه اللهی.ولی الله.ولایت تکوینی.تصرفات تکوینی

پایان نامه «تصرف تكويني انسان از ديدگاه عقل و نقل»