پایان نامه «رابطه جهل قصوری و سعادت اخروی بین متکلمین و فقهای امامیه»

چکیده:

موضوع این تحقیق، تبیین رابطه بین جهل قصوری و سعادت اخروی است. مهم‌ترین پرسش‌هایی که در این تحقیق به آن‌ها پاسخ داده می‌شود، عبارت‌اند از: 1. آیا جهل قصوری مانع از عقاب اخروی است؟ 2. آیا جهل قصوری عدم مانع در سعادت اخروی است؟ با توجه به جنبه فاعلی خداوند متعال و نقش اساسی اعمال (جنبه قابلی) در سعادت و شقاوت انسان، اهمیت و ضرورت تحقیق توجیه می‌شود.

هدف از انجام تحقیق پاسخ به پرسش‌ها و شبهات در مسئله و ایجاد زمنیه معرفتی به‌منظور اصلاح رفتار فردی و اجتماعی است. روش انجام این تحقیق، توصیفی و تحلیلی از طریق تحلیل مفهومی گزاره‌ای است.

مهم‌ترین نتایجی که این پژوهش به آن‌ها دست‌یافته عبارت‌اند از: 1. جهل قصوری مانع از عقاب اخروی است.

2. عدم مانعیت جهل قصوری در سعادت اخروی است 3. سعادت یک امر تشکیکی است 4. عدم عقاب نیز یک‌مرتبه از سعادت است.

کلیدواژه‌ها: جهل قصوری، سعادت اخروی، عقاب اخروی، ایمان و عمل، اسماء الهی.

پایان نامه «رابطه جهل قصوری و سعادت اخروی بین متکلمین و فقهای امامیه»