بررسی رابطه عدل الهی و ارزاق

چکیده:

مسأله اساسی تحقیق این است که چه ارتباطی بین عادل بودن خداوند متعال و ارزاق و نعمت ها از سوی او بر موجودات عالم وجود دارد؟ و از آنجایی که عدالت خداوند متعال مقتضی آن است که به هیچ موجودی ظلم ننماید، باید رابطه افزایش یا کاهش رزق و نعمت الهی و تفاوت این دو نسبت به انسان ها با عادل بودن خداوند متعال بررسی شود. اگر این مساله بررسی شود بسیاری از سوالات انسان ها در این زمینه پاسخ داده خواهد شد، و این عدم آگاهی به آگاهی تبدیل خواهد شد. و ریشه بسیاری از یأس ها و نا امیدی ها از بین خواهد رفت، و ضعف اعتقاد، به ایمان راسخ به خداوند متعال و ایمان به عدل او در دنیا و آخرت پدید خواهد آمد. لذا ضرورت دارد این مسئله از لحاظ علمی بررسی شود تا پاسخ هایی متقن و مستدل به این سوال ها داده شود. پیشینه این بحث، در لسان قرآن و روایات و اقوال علمای اسلامی چه شیعه و چه سنی به تفصیل مطرح شده است. اما به این قالب و سبک کمتر به چشم می خورد و در این پایان نامه از موارد نوین همچون چگونگی رابطه ی نعمت و رزق، رابطه ی عدل الهی و رزق مادی و دینی بحث شده است. تحقیق حاضر روش توصیفی – تحلیلی است، با توجه به اینکه عدل الهی به تکوینی، تشریعی و جزایی تقسیم می‌شود، ارتباط شان با رزق و نعمت بررسی شده است تا مشخص شود که هیچ گونه ناسازگاری بین عدل الهی و ارزاق و نعمت ها وجود ندارد و فرضیه ها طرح و اثبات شده است.

نتایجی که این تحقیق به آنها دست یافته است:

  1. رفع شبهه بی عدالتی خداوند متعال در تفاوت رزق و روزی انسان ها، 2- اعتماد و یقین به عادل بودن خداوند متعال، 3- تغییر نگرش به دنیا و تفاوت افراد در امور دنیوی که نتیجه آن آراسته شدن به کمالات نفسانی با علم به عدالت پروردگاراست، 4- پرورش روحیه صبر و استقامت در کمبودها و نواقص ظاهری، 5- تقویت اموری مثل صله رحم و انفاق و … که باعث افزایش رزق می‌شود، و از طرفی اجتناب از اموری مثل گناه که باعث تفویت ارزاق و نعمت ها است.6- رابطه یا سازگاری بین عدالت الهی و رزق دینی تنگاتنگ است و هیچ گونه ناسازگاری و اختلاف در آن ها دیده نمی شود.7- رابطه یا سازگاری بین عدالت الهی و رزق مادی، وثیق و محکم می باشد و هیچ گونه ناسازگاری و اختلاف در آنها دیده نمی شود.

کلیدواژه‌ها: عدالت الهی، رازقیت الهی، رزق، انسان، تکلیف، عدل.

بررسی رابطه عدل الهی و ارزاق