نشست علمی «دین و مدرنیته با تاکید بر وضعیت مسیحیت در دوره مدرن»

نشست علمی دین و مدرنیته با تاکید بر وضعیت مسیحیت در دوره مدرن به همت واحد پژوهش مدرسه علمیه عالی نواب و با همکاری معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان نشست علمی دین و مدرنیته با تاکید بر وضعیت مسیحیت در دوره مدرن با حضور دکتر احمد رضا مفتاح برگزار گردید.

عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب درابتدای این نشست علمی بیان داشت:ما در فضای کلام اسلامی، کلام جدید به معنای واقعی کلمه نداریم کلام جدید اصطلاحی است که معادل سازی شده است. الهیات جدید مسیحی مهمترین ویژگی اش لیبرال بودن آن است.

مدرسه علمیه عالی نواب | نشست علمی «دین و مدرنیته با تاکید بر وضعیت مسیحیت در دوره مدرن»

ایشان ضمن اشاره به دوره های مسیحیت ابراز داشت: دوره نخست را مسیحیت یهودی آخر الزمانی گویند که در این دوره حدود یک قرن را در بر  می گیرد. دوره دوم دوره یونانی رومی و دوره سوم دوره مسیحیت کاتولیک رومی است که در قرون وسطی بوده است.

رئیس دانشکده ادیان دانشگاه ادیان و مذاهب فرمود: کلیسای روم موفق شدقدرت قابل توجه به دست آورد که نقطه اوج این قدرت قرن یازده تا سیزده میلادی است. هر چه اقتدار کلیسا ها بیشتر می شد در جبنه های مختلف سخت گیری هایی انجام می دادند که منجر شد مردم واکنش منفی نشان دهد. مثل داتستان تفتیش عقائد  و جنگ های صلیبی، رهبانیت، خدای متجسد و قانون تجرد. کلیساها در این دوره برای خودشان نقش واسطه بین خود و خدا قائل بودند. روحیه مردم در این دوره روحیه ای متعبدانه بود اما این روحیه نتیجه اش در مرور زمان طغیان بود. از قرن پانزده و شانزده به بعدرنسانس شکل گرفت و با مطرح شدن اومانیسم مردم در مقابل مسیحیت قرار گرفتند و دین را در مقابل خود دانستند

آنچه ما باید از آن بترسیم شکافها و دوگانه ها و ضدیت هایی که آنجا اتفاق افتاده ما دچار آن نشویم.

در این نشست علمی به صورت حضوری و مجازی در مدرسه علمیه عالی نواب برگزار شد

نشست علمی «دین و مدرنیته با تاکید بر وضعیت مسیحیت در دوره مدرن»