کارگاه مهارتی «ویراستاری فنی»

واحد پژوهش مدرسه علمیه عالی نواب در راستای تقویت نوشتار پژوهشگران خود، دوره ای با عنوان کارگاه ویراستاری زبانی و نوشتاری با حضور استاد حمید حیدری ثانی برگزار کرد.

در این دوره که به صورت حضوری و مجازی برگزار شد با حضور تعدادی از پژوهشگران مدرسه علمیه عالی نواب و حوزه علمیه خراسان هر روز به مدت 10 روز از ساعت 16 الی 20 تشکیل شد.

 استاد حیدری ثانی ضمن اشاره به مشکلات متعدد زبان فارسی، بیان داشت: با توجه به فرمایشات رهبری، پاسداری از زبان فارسی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و این وظیفه پژوهشگران حوزوی، دانشگاهی و فرهنگستان است.

عضو انجمن ویراستاران کشور در ادامه بیان داشت: چندین کژتابی در نوشتار از جمله دراز نویسی، گرته برداری های نادرست، استفاده از کلمات حشو،پیچیده نویسی و … وجود دارد که این کژتابی ها باعث متن های بسیار بد درتحقیقات و نوشته ها شده است.

ایشان در ادامه به بررسی نحوه رفع کردن کژتابی ها پرداخت و سپس به علامت های ویراستاری نظیر کاما، نقطه، قلاب، نقطه کاما و گیومه پرداخت.

گفتنی است این دوره به صورت حضوری، مجازی و با حضور 35 پژوهشگر مدرسه علمیه عالی نواب و مراکز تخصصی حوزه علمیه خراسان برگزار گردید.

جلسه اول کارگاه ویراستاری
جلسه دوم کارگاه ویراستاری
جلسه سوم کارگاه ویراستاری
جلسه چهارم کارگاه ویراستاری
جلسه پنجم کارگاه ویراستاری
جلسه ششم کارگاه ویراستاری
جلسه هفتم کارگاه ویراستاری
جلسه هشتم کارگاه ویراستاری
جلسه نهم کارگاه ویراستاری
جلسه دهم کارگاه ویراستاری
جلسه یازدهم کارگاه ویراستاری
جلسه دوازدهم کارگاه ویراستاری
جلسه سیزدهم کارگاه ویراستاری
جلسه چهاردهم کارگاه ویراستاری
جلسه پانزدهم کارگاه ویراستاری
جلسه شانزدهم کارگاه ویراستاری
جلسه هفدهم کارگاه ویراستاری
جلسه هجدهم کارگاه ویراستاری
جلسه نوزدهم کارگاه ویراستاری
جلسه بیستم کارگاه ویراستاری
جلسه بیست و یکم کارگاه ویراستاری
جلسه بیست و دوم کارگاه ویراستاری
جلسه بیست و سوم کارگاه ویراستاری
کارگاه مهارتی «ویراستاری فنی»