آموزه هاي اعتقادي صحيفه سجاديه وتأثير آنها برانحراف زدايي اعتقادي و اخلاقي

چکیده:

در اين پژوهش پيش رو، كه آن را به دو بخش تقسيم نموده ايم، در بخش نخست مطالبي حاوي يك مجموعه كليات كه شامل زندگينامه امام سجاد عليه السلام، ادله امامت ايشان، سيمايي از عصر امام سجاد عليه السلام و انحرافات موجود در آن عصر، شيوه مبارزاتي آن حضرت با انحرافات مذكور و نيز حاوي يك مجموعه مفاهيم مانند دعا، اخلاق و در پايان نيز در رابطه با ارزش و اهميت و سند صحيفه سجاديه سخن به ميان آمده است.

در بخش دوم، بحث را در دو مبحث مسائل اعتقادي و اخلاقي پيش برده ايم. در مبحث نخست برخي از مسائل اعتقادي را همراه با شاهد مثال هايي از صحيفه سجاديه ذكر كرده ايم و در مبحث دوم نيز برخي از مسائل اخلاقي را همراه با همراه با شاهد مثال بيان نموده شده است.

کلیدواژه‌ها: امام سجاد عليه السلام، صحيفه سجاديه،  مسائل اعتقادي، مسائل اخلاقي.

آموزه هاي اعتقادي صحيفه سجاديه وتأثير آنها برانحراف زدايي اعتقادي و اخلاقي