فروق معنایی اوزان مشتقات مثل صیغ مبالغه و صفت مشبهه و … در قرآن کریم

فروق معنایی اوزان مشتقات مثل صیغ مبالغه و صفت مشبهه و … در قرآن کریم