برنامه نهایی کلاس های نیم سال دوم

لطفا به روز، ساعت و محل برگزاری کلاس های خود توجه نمایید و هرگونه مغایرت یا تداخل را سریعا از طریق واحد اساتید پیگیری نمایید.

هرگونه تغيير در برنامه كلاس ها (روز، ساعت و مدرس) تنها با هماهنگي آموزش و واحد اساتيد امكان پذیر است.

در صورتی که به هر دلیلی (خارج از برنامه مدرسه) کلاس تعطیل شد، واحد اساتید را مطلع کنید.

غیبت بیش از حد مجاز در درس موجب حذف درس شده و عواقب آن به عهده شخص طلبه خواهد بود.

برنامه نهایی کلاس های نیم سال دوم